Protección de datos

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Identitat: INOXFER, enginyeria i serveis, sl

CIF: B-59847863

Dir. postal: Torrent Estadella 47, Barcelona

Correu electrònic: info@teyco-comercial.com

 1. 1.    INFORMACIÓ I CONSENTIMENT. 

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web situada en la www.teyco-comercial.com d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats per : INOXFER, enginyeria i serveis, sl

 1. 2.    OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no podran atendre’s les finalitats, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

 1. 3.    AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ INOXFER, enginyeria i serveis, sl LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per INOXFER, enginyeria i serveis, sl conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 1. 4.    QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ INOXFER, enginyeria i serveis, sl

 INOXFER, enginyeria i serveis, sl tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
 • Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.
 1. 5.    QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de INOXFER, enginyeria i serveis, sl està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

 1. 6.    A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI? 

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

 1. 7.    RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita a INOXFER, enginyeria i serveis, sl són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a INOXFER, enginyeria i serveis, sl o a tercers.
 1. 8.    EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a INOXFER, enginyeria i serveis, sl amb la Referencia “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic info@teyco-comercial.com adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a INOXFER, enginyeria i serveis, sl s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incomplets.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Obtenir de INOXFER, enginyeria i serveis, sl la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), a través de la següent adreça: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, quan l’interessat consideri que INOXFER, enginyeria i serveis, sl ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
 1. 9.    MESURES DE SEGURETAT.

INOXFER, enginyeria i serveis, sl tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.